پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (4327)

5-2 نتیجه گیری1135-3 محدودیت های تحقیق1175-4 پیشنهادات کاربردی1175-5 پیشنهادات پژوهشی118فهرست جداولجدول2-1 شش منظر کارت امتیازی متوزان49جدول 3-1 شاخصهای مدل .ACSI69جدول 4-1 تعداد و درصد نوع شرکتها91جدول 4-2 تعداد و درصد مکان شرکتها91جدول 4-3 تعداد و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (4326)

2-2-3-3 مدل ذی‌نفعان استراتژیک512-2-3-4 مدل ارزش‌های رقابتی522-2-3-5 مدل عدم اثربخشی532-2-4 ادغام معیارهای اثربخشی542-2-5 مفهوم اثربخشی در مدیریت552-2-6 ارزیابی اثربخشی آموزش552-2-6-1 ارزشیابی562-2-7 اثربخشی منابع انسانی572-2-8 هدف و ضرورت اثربخشی582-3 بخش سوم: پیشینه تحقیقات592-3-1 تحقیقات انجام شده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (4325)

2-17-2-2 تکنولوژی :542-17-2-3 مدیریت :552-17-2-4 روش های انجام کار :552-18 بهره وری نیروی انسانی :572-19 عوامل مؤثر بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى :582-20 راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش :602-20-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (4324)

1-2-2سیاست‌ها17 1-3اهمیت و ضرورت18 1-4روش پژوهش23 1-5محدودیت های پژوهش24 1-6مفروضات پژوهش24 1-7تعریف متغیرها25 1-7-1مدرسه هوشمند25 1-7-2مدل سازی معادلات ساختاری25 1-7-3 متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده25 1-7-4 طراحی یک مدل معادلات ساختاری26 1-8 الگوی مفهومی26 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4323)

3-5 جامعه آماری843-6 نمونه و روش نمونهگیری853-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها863-8 مراحل انجام تحقیق87فصل4: تجزیه و تحلیل داده ها904-1مقدمه914-2آمار توصیفی914-2-1بررسی اطلاعات شخصی و وضعیت اجتماعی، اقتصادی پاسخگو924-2-2سابقه کاری954-2-3رده سازمانی964-3معیارهای سنجش974-3-1عملکرد974-3-2توسعه974-3-3کارآفرینی،پیشنهاد و مشاوره سازنده984-3-4رفتار984-3-5امتیازات984-4تعیین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4321)

بحث در مورد انواع زمینه پلیمری مورد استفاده درکامپوزیت‌ها، به معنای بحث در مورد تمام انواع پلیمرهای تجاری موجود است. از دیدگاه نظری تمامی انواع پلیمرهای گرماسخت و گرمانرم می‌توانند به عنوان زمینه در کامپوزیت‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (4320)

تست کارایی حرارتی کلکتور‌های گرم کننده مایع:47طرح تست:52فصل چهارم68استاندارد ایالات متحده آمریکا جهت تست کلکتور خورشیدی68ASHRAE 93: 199168فصل چهارم- استاندارد آمریکا جهت تست کلکتور خورشیدی (ASHRAE 93: 1991)694-روش انجام تست:72مراحل تست و محاسبات:76محاسبات ثابت زمانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (4319)

فهرست جدول هاعنوان شماره صفحه 1-1)مشخصات شیمیایی و فیزیکی اتیلن گلیکول و آب 4 2-1)مشخصات غشاهای تخت تجاری در فرایند تقطیر غشایی 25 2-2)مشخصات غشاهای موئینه و الیاف توخالی در فرایند تقطیر غشایی 262-3)شار نفوذی ادامه مطلب…

By 92, ago