پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (4317)

فصل سوم: مبانی نظری3-1 مدلسازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای 363-2رکوردهای انتخاب شده 47فصل چهارم: مدلسازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای و محاسبه جداگرها 4-1 مدل‌سازی سازه‌ها با جداگر لرزه‌ای ومحاسبه جداگرها 564-2 نرم‌افزار محاسباتی مورد استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4315)

7-4 تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن……………………………………………49فصل پنجم: تحلیل لرزه های انفجار معدن گل گهر………………………………………………575-1 مقدمه57…..…………………………………………………………………………………………….. 2-5تأثیر فاصله و مقدار خرج انفجار بر پارامترهای لرزه ای……………………………. 5768نمودارهای مقایسه رابطه سرعت ذرات و فاصله……………………………………………………………………….. 3-54-5 فرکانس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (4313)

5-2) کلکتور لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی475-2-1) تحلیل حرارتی475-2-2) راندمان انرژی525-2-2) راندمان اگزرژی52فصل ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات546-1) ارزیابی عملی روابط تئوری546-1-1) کلکتور صفحه تختف556-1-2) کلکتور لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی616-2) بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4312)

2-9 سوابق پژوهشی مرتبط با تحقیق572-10جمع بندی61فصل سوم : روش تحقیق3-1 طرح تحقیق643-2 جامعه آماری643-3 اندازه و روش گزینش (نمونه گیری)643-4 ابزار اندازه گیری653-4-1 پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده653-4-2 پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(ATM) :663-4-3 مقیاس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (4311)

3-3-2-مفهوم کیفیت سود…………………………………………………………………….204-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود…………………………………………………..224-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود…………………………………………………. 231-4-2 تئوری بازار کارآ…………………………………………………………………….262-4-2 تأثیر کارایی: ………………………………………………………………………. 263-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ……………………………………………………… 274-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ………………………………………………………………285-4-2 بازار چطور کارآ می شود………………………………………………………….286-4-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (4310)

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق84-1 اهداف تحقیق95-1 چارچوب نظری106-1 مدل تحقیق:131-6-1متغیر های مستقل131-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر:132-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد:152-6- 1متغییر وابسته:183-6- 1متغییر کنترل:187-1 فرضیه های تحقیق198-1 تعریف واژه ها و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (4309)

4-1- چارچوب نظری75-1- فرضیه های تحقیق86-1- اهداف تحقیق97-1- اهمیت تحقیق108-1- حدود مطالعاتی119-1- واژه های کلیدی و اصطلاحات12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه152-2-مبانی نظری161-2-2 قیمت سهام162-2-2-تعیین قیمت سهام163-2-2-عوامل موثر بر قیمت سهام194-2-2- محتوای اطلاعاتی قیمت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (4308)

1-5-1) اهداف علمی تحقیق92-5-1)اهداف کاربردی تحقیق106-1 )فرضیه های تحقیق107-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش :11فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه162-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری181-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه ادامه مطلب…

By 92, ago