تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم
که صبر ، حمایت و عاطفه شان سختی های راه را بر من هموار کرد، آنانکه در مسیرپر پیچ و خم زندگی، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند و یاری سبزشان همواره و بی منت، امید بخش و یاری دهنده در تمام زندگیم بوده است و برادرم که در تمام مراحل انجام این رساله ، حامی و پشتیبان من بوده است .
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم .
چکیده:1
مقدمه:2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی5
3 ـ 1 بیان مسئله7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق8
5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق10
6 ـ 1 اهداف تحقیق10
7ـ 1 حدود مطالعاتی13
1-7-1قلمرو مکانی تحقیق14
2-7-1قلمرو زمانی تحقیق14
3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق14
8 ـ 1 فرضیه های تحقیق14
9 ـ 1 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه18
2 ـ 2 بازار مالی19
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی19
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه19
3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه20
4 ـ 2 پژوهش بال وبراون22
5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری22
6 ـ 2 تاریخچه پیش بینی سود24
7 ـ 2 سود سهام پیش بینی شده25
8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیش بینی شده26
9 ـ 2 دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام26
10 ـ 2 روشهای پیش بینی سود27
1 ـ 10 ـ 2 مدل باکس ـ جنکینز28
2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی29
11 ـ 2 بازده30
12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار30
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته31
2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار31
13 ـ 2 اجزای بازده31
1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی31
2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه31
14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام32
15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه35
1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی35
1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون35
2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک36
2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی38
3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر40
4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران40
5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ41
16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران42
17 ـ 2 پیشینه تحقیق43
1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی43
2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه49
2 ـ 3 ـ روش تحقیق49
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری50
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها51
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری داده ها54
6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها54
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی55

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏62
2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها62
3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق66
4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق66
5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها67
6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک68
1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:68
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل71
2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم:77
1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل81
3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه89
2 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها90
1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول90
1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل91
2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم91
1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل92
3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی92
3ـ5 نتیجه گیری کلی تحقیق92
4ـ5 پیشنهادها93
1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش93
2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی94
5ـ 5محدودیتهای تحقیق94
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری97
منابع و ماخذ
منابع فارسی:101
منابع لاتین:104
منابع اینترنتی :107
چکیده لاتین108
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق9
جدول (2 ـ 1) شیوه اندازه گیری متغیرهای کنترل13
جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل53
جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق57
جدول (1ـ4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A)63
جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یک سال پس از ورود به بورس(B )64
جدول (3ـ4): آزمون کلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی)67
جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه68
جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه69
جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه69
جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A73
جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter74
جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA)76
جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه77
جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه78
جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه78
جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B82
جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter83
جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B)85
جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفکیک صنعت86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A70
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A71
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B79
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B80
چکیده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .
مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیشبینی جریانهای نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیشبینی بازده سرمایهگذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه میشود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در دادههای حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکتها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخههای اقتصادی دارد. مدیران سرمایهگذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر داراییهای مالی میپردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایهگذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایهگذاریهای خود دارند.
پیشبینیهای سود هر سهم در سرمایهگذاریها از اهمیّت ویژهای برخوردار است، زیرا در
شیوههای ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی میشود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روشهای انتخاب سهام میباشد. اهمیت این پیشبینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی میشود.
تصمیمگیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارشهای مالی شرکت در اختیار آنها قرار گیرد. اکثر
استفادهکنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور میکنند مربوطترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است که از نظر بیشتر استفادهکنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب میشود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیشبینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم میگذارد و سرمایهگذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورتهای مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیشبینی شده را در اختیار استفادهکنندگان بگذارد.
تصمیمگیری صحیح سبب میشود سرمایهگذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست میتواند اعتماد استفادهکننده را جلب کند.
در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار میگیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن میپردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضههای تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی
بیورکلارک ورایت (1979)1
بیورکلارک ورایت در مورد میزان واکنش بازار تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه متشکل از 276 شرکت را برای دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در این نمونه و برای هر سال که این نمونه مورد تحقیق قرار میگرفت، آنها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه کردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه کردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند که هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با کاربرد الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیمگیری سازگار است.
تحقیقات داخلی
محمد رضا ذاکری (1375) به بررسی تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت میباشد. نتایج تحقیق حاکی از این میباشد که شرکتهای جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% کسر بازده داشتند (ذاکری، 1375،ص 45).
حمید خالقی مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پیشبینی سود شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسی قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبریزی و دموری 2 (1382)در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی را بررسی کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در این تحقیق شرکتهای تازه وارد به بازار طی سالهای 1369 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفتهاند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت این شرکتها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای مربوط است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراین آنان عملکرد قیمتگذاری سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانستهاند (عبده تبریزی و دموری، 1382،ص 27).
بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 74 ـ 82 پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که متغیرهای درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمایهگذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.
3 ـ 1 بیان مسئله
گزارشهای مالی از مهمترین فرآوردههای سیستم اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفادهکنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه میکند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بیتأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکتها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانهها و علائمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مییابد و در دسترس سرمایهگذاران قرار میگیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکتها، صورتهای مالی اساسی و اعلان سود پیشبینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.
پیشبینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایهگذاران مدیران، تحلیلگران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیریها است.
از طرفی خرید سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آنها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای است که سرمایهگذاران در مورد این شرکتها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکتهای جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آنها سهام قیمت یابی می شود.
شواهد تجربی نشان میدهد سرمایهگذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و در
قیمتگذاری سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینیها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین خطای پیشبینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهشهای متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد که بر مربوط بودن سود پیشبینی شده در تصمیمگیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأکید دارند. این پژوهشها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیّت در بازار سرمایه هستند.
با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح میشود که آیا خطای پیشبینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکتها در سال ورود به بورس تأثیر میگذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکتها به بورس همچنان وجود دارد یا تغییر میکند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی است؟
4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق3
در سالهای اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محقّقین حسابداری قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر به بررسی توان پیشبینی اقلام حسابداری پرداخته است. استفادهکنندگان از صورتهای مالی توجه بیشتر و عمیقتری به قدرت پیشبینی اقلام مندرج در این صورتها داشتهاند. از نظر تحلیلگران مالی، اقلام صورتهای مالی با توجه به میزان توان پیشبینی در تصمیمگیری ارزش دارند.
عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روشهای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است، بدون تردید قیمتگذاری مناسب سهام در عرضه اولیّه برای شرکتهایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه میشوند بسیار حائز اهمیّت است. زیرا اگر قیمت عرضه اولیّه سهام کمتر از واقع تعیین شود شرکت به منابع مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنان چه قیمت عرضه اوّلیّه بیش از واقع تعیین شود سرمایهگذاران ازخرید سهام خودداری میکنند.
با وجود این که در اکثر کشورها، تحقیقات متعددی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری یا برآورد قیمت عرضه اوّلیّه و ارتباط آن با بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام به عمل آمده، تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته انگشت شمار است (از جمله تحقیق ظریف فرد 1383، ایمانی 1384 و باقر زاده 1386) ـ نتایج این اطلاعات حاکی از این است که بازده بلند مدّت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر سهام جدید نام برده شده است.
از دهه 90 تاکنون تحقیقات کاربردی بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی سهام و سودمندی اطلاعات حسابداری برای تحلیلگران مالی و سرمایهگذران انجام شده است.
جدول شماره (1ـ 1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات میباشد.
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق
سالمحقق / محققینمتغیر مورد مطالعهیافتههای پژوهش1983کوپر و تیلور4طول دوره پیشبینی و دقت پیشبینی سودبین طول دوره پیشبینی و دقت
پیش بینی سود رابطه منفی وجود دارد.1992کوک5اندازه شرکت و دقت پیشبینی سودبین اندازه شرکت و دقت پیشبینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.2000هارتنت و رامک6اعتبار حسابرسی و خطای پیشبینی سودبین اعتبار حسابرسی و خطای
پیشبینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.2009یانتی و فلورنس7اندازه شرکت، طول دوره
پیشبینی، صنعت، و خطای پیشبینی سود و بازدهخطای پیشبینی روی عملکرد (بازده) کوتاه مدت سهام در عرضههای اولیه اثر میگذارد.2001فرت8سود و بازده غیر عادیارتباط معنیدار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجو دارد.2000آلوارز و گنزالز9بازده بلند مدت و عرضه اولیهبین عرضه اولیه زیر قیمت و بازده بلند مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجود دارد.2000اکبو و نرلی10اهرم، نقد شوندگی و بازده بلند مدت عرضه اولیهشرکتهای عرضه کننده سهام، دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سال پس از عرضه اولیه هستند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران را تحقق میبخشد.
2004محمد عمرانبازده کوتاه مدت و بلند مدتسهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد و بازدههای غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله میباشد.1992بکارت و هدریک11سود تقسیمی و بازدهسود تقسیمی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیر گذار است.1995 و 1997فاما و فرنچ12ارزش بازار، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادیارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای مؤثر بر بازده غیرعادی آتی سهام هستند.1382عبده تبریزی و دموریبازده بلند مدتوجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار است.2004زالوکی، کمبل، گوداکری13بازده بلند مدت و عرضه اولیهبازده بلند مدت در صنایع مختلف و در تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنا دار است.2002کلارکسون14 و همکاراندقت برآورد سود و بازده سهامسود افشا شده در گزارشهای
شرکتهای دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد.2003جرجیا15خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادیبین خطای پیشبینی سود و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.2005لونکانی16 و همکارانسود و بازده بلند مدت غیر عادیبرآوردهای سود مدیران خوش بینانه بوده و دقت بیشتری نسبت به
مدلهای سری زمانی دارد و بین برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفی وجود دارد.5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق
در دنیای سرمایهگذاری، تصمیمگیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایهگذاری است که طی آن سرمایهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینهترین تصمیمات
میباشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیمگیری، اطلاعات است. اطلاعات میتواند برفرآیند تصمیمگیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایهگذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیمگیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایهگذاران را جهت پیشبینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایهگذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایهگذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص این که سهام چه زمانی خریداری شده، تا کی نگهداری و چه زمانی فروخته شود آنها را قادر به تأمین هدف به حداکثر رساندن منافع حاصل از سرمایهگذاریهای خود مینماید.
بدین علّت موضوع بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتها در دو مقطع زمانی انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی در امر تصمیمگیری خرید و فروش سهام به سرمایهگذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنین این تحقیق در راستای کمک به تصمیمگیرندگان و مدیران مالی برای پیشبینی سود در بودجه سال مالی و مقایسه میزان تحقق سود واقعی و پیشبینی شده در پایان سال مالی و نهایتاً اعمال تعدیلات لازم میباشد.
6 ـ 1 اهداف تحقیق
نظر به این که مدیران، تحلیلگران و سرمایهگذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکتها اختصاص دادهاند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده میکنند و هم چنین با توجه به این که تصمیمگیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایهگذران از اهم امور تلّقی میگردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیشبینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار میباشد، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتها در دو مقطع زمانی میباشد.
امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش میزان دقت پیشبینی سود شرکتها مورد استفاده قرار گیرد و سرمایهگذران نیز بتوانند تصمیمات بهینهای اتخاذ کنند.
مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه میگردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 OCFit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
که در آن:
ABRt : بازده غیر عادی سهام شرکت i در زمان t (متغیر وابسته)
FEit : خطای برآورد سود هر سهم شرکت i در زمان t (متغیر مستقل)
SIZe : اندازه شرکت (متغیر کنترل)
Fl : درجه اهرم مالی (متغیر کنترل)
ROA : بازده دارایی (متغیر کنترل)
LAR :بازده داراییهای ثابت (متغیر کنترل)
OCF : وجوه نقد عملیاتی (متغیر کنترل)
Li / EQ : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر کنترل)
I : هزینه بهره (متغیر کنترل)
DPS/ EPS : توزیع سود نقدی (متغیر کنترل)
E : خطای برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسیون
α 1 تا α 9 : برآورد کننده شیب خط رگرسیون
که شیوه محاسبه هر یک از متغیرها به شرح زیر است:
بازده غیرعادی
بازده غیر عادی برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت و بازده بازار، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده میشود (ایزدی نیا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
که:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام برای شرکتهای نمونه به صورت زیر محاسبه میشود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
که:
Pit : قیمت سهام i در انتهای زمان t
Pio : قیمت سهام i در ابتدای زمان t
Dit : سود سهام پرداختی توسط شرکت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در این تحقیق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص کل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
که:
Imt : شاخص کل بورس در پایان زمان t
Imo : شاخص کل بورس در ابتدای زمان t
خطای پیشبینی سود هر سهم
برای اندازهگیری خطای پیشبینی سود هر سهم از شاخص زیر استفاده میشود:
(5 ـ 1)

FE=(At-Ft)/Ft×100
که:
At : سود واقعی شرکت در زمان t
Ft: سود پیشبینی شده شرکت در زمان t
همچنین شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل در جدول زیر ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل
عنوان متغیرشیوه اندازهگیریاندازه شرکت17 (قیمت بازار سهام × تعداد سهام) LOGاهرم مالی18 کل بدهی ها
کل دارایی هابازده دارایی19 سود وزیان پس از کسر مالیات
کل دارایی هابازده داراییهای ثابت20 جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابتوجوه نقد عملیاتی21 وجوه نقد عملیاتی
تعداد سهامنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام22 کل بدهی
حقوق صاحبان سهامهزینه بهره 23هزینه بهره
تعداد سهامتوزیع سود نقدی24 سود نقدی تقسیم شده
سود هر سهم
7ـ 1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم میکند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-7-1قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده میباشد.
2-7-1قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیتهای هزینه و زمان، 6 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 میباشد.
3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش، بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام مربوط به شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی مورد کنکاش قرار میگیرد.
8 ـ 1 فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه میگردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیات اصلی:
بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر میگذارد.
9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات
بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 ).
عرضه عمومی اولیه25
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکتها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب داراییهای مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 42).
بازده سهام26:
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای
سرمایهگذاران محسوب میشود. بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایهگذاری به منظور کسب بازده صورت میگیرد. یک ارزیابی از بازده
تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایهگذران میتوانند برای مقایسه سرمایهگذاریهای جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایهگذاری، اندازهگیری بازده واقعی لازم است.
مخصوصاً این که بررسی بازده به گذشته در تخمین و پیشبینی بازدههای آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ، 1375، ص 4).
بازده غیرعادی27:
از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار محاسبه میشود (پارساییان ، 1385 ، ص227).
بازده واقعی (تحقق یافته)28:
بازدهی است که واقع شده یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (راعی و سعیدی، ص 118) .
یکی از روشهای متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مد نظر قرار میدهد (دوانی، 1381، ص 57)
بازده مورد انتظار29 :
بازده مورد انتظار بازدهی است که سرمایهگذران انتظار دستیابی به آن را برای این که احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نمودهاند، دارند (رهنمای رودپشتی و دیگران، 1386،ص 10).
خطای پیشبینی سود30:
به عنوان تفاوت بین سود واقعی کسب شده و سود پیشبینی شده (مورد انتظار) تعریف
میشود (کوتاری31، 2001، ص 11).
نوع صنعت32:
عبارتست از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیّتش در آن گروه طبقهبندی میشود. به بیان دیگر صنعت عبارتست از گروه شرکتهایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایهگذاری نیازمند برنامهریزی است. برنامهریزی، امکان بهرهبرداری مناسب از فرصتهای موجود را فراهم میآورد. برای افزایش اثر بخشی برنامهریزی باید توانایی پیشبینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیمگیریهای اقتصادی متکی به پیشبینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیشبینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارشهای میان دورهای و میزان تحقق پیشبینیها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیشبینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات شرکتها پیشبینیهای سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است.
در مطالعات بال وبراون 33 ،1968، و فاستر 34 ،1977، پیرامون محتوای اطلاعاتی سود سالانه و فصلی و واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری، مشخص شد که شرکتهایی با اخبار خوب (افزایش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره مثبت و شرکتهایی با اخبار بد (کاهش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره منفی هستند.
در این فصل بر مبنای چارچوب نظری اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.
2 ـ 2 بازار مالی
بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافتهای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت میگیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاههای اقتصادی و دولت تشکیل میدهند (راعی و تلنگی، 1387، ص6).
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پسانداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصتهای سرمایهگذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
میکند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج میشود، که در واقع ادعایی است نسبت به در آمدهای آتی داراییهای شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1375، ص 13).
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقهبندی میگردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میشود.
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت میباشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پسانداز یا سپردههای بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
میگیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین میشود.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید