3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق8
4-1 اهداف تحقیق9
5-1 چارچوب نظری10
6-1 مدل تحقیق:13
1-6-1متغیر های مستقل13
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر:13
2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد:15
2-6- 1متغییر وابسته:18
3-6- 1متغییر کنترل:18
7-1 فرضیه های تحقیق19
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:20
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:24
2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )25
1-2-2 شاخص های غیر مالی26
2-2-2 شاخص های مالی28
3-2 معیارهای مالی سنتی28
1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI)28
2-3-2 سود باقیمانده (RI)29
3-3-2 بازده فروش30
5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم31
6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت32
1-6-3-2 معیار اول – سود32
2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم33
3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود34
4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری34
4-2 دلایل مطرح شده EVA35
1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش36
2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37
4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی39
1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها39
2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی40
3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری40
4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL41
5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق42
6-4-4-2 ذخیره LIFO42
7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی43
8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده43
9-4-4-2 دارائی های نامشهود44
10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل44
11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه45
5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی45
6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی46
7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه47
8-4-2 استاندارد سازی EVA48
9-4-2 دگرگونی EVA50
10-4-2 تکامل EVA50
11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

12-4-2 کاربرد های EVA52
1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA :52
2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA54
13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات56
14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی57
15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA58
16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA59
1-16-4-2 ارزش افزوده بازار59
2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA60
17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش60
18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC62
19-4-2 هزینه سرمایه62
20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C)62
21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه63
22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه63
23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها64
1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی64
2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ()64
3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks)65
24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته66
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای66
2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک66
3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده67
4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی68
25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke)68
26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه68
27-4-2 مزایای EVA69
28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه70
29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران71
1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته71
2-29-4-2 بازی رشدهای آینده72
3-29-4-2 بازی انتقال ریسک72
30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد73
31-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد73
32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP,73
33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی73
34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام74
35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE76
36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE77
37-4-2 بازده سرمایه گذاری78
38-4-2 سیستم دو پونت78
5-2 نتیجه گیری80
6-2 سابقه تحقیق81
1-6-2 تحقیقات خارجی82
2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران83
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه:86
2-3 روش تحقیق86
3-3 جامعه مطالعاتی87
4-3 قلمرو تحقیق88
1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق88
2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق88
3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق88
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات88
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات89
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:89
8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏:98
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها98
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق100
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق101
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:102
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود:103
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:103
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم106
3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم110
4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم137
5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم141
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه:146
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها147
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول147
2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم147
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم148
1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف148
2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب148
3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج149
4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د149
5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه150
6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و150
7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز150
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار151
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم151
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم152
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق152
4-5 پیشنهادها153
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش154
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی154
5-5 محدودیت های تحقیق155
پیوستها:
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری157
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:162
منابع لاتین:165
فهرست منابع اینترنتی168
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169
نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته است11
نگاره 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)99
نگاره 2-۴ آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S))102
نگاره شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازار (MVA)……103
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)104
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)104
نگاره شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون105
نگاره شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون106
نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش افزوده بازار (MVA)107
نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)108
نگاره شماره (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)108
نگاره شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون109
نگاره شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون110
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) وارزش افزوده بازار (MVA)111
نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)112
نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)112
نگاره شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون113
نگاره شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون114
نگاره شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده سرمایه گذاری (ROI) وارزش افزوده بازار (MVA)115
نگاره شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)115
نگاره شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)116
نگاره شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون117
نگاره شماره (22-4) : خط و معادله رگرسیون117
نگاره شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر رشد سود هر سهم وارزش افزوده بازار (MVA)118
نگاره شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)119
نگاره شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)120
نگاره شماره (26-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون121
نگاره شماره (27-4) : خط و معادله رگرسیون121
نگاره شماره (28-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود باقیمانده (RI) وارزش افزوده بازار (MVA)122
نگاره شماره (29-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)123
نگاره شماره (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)124
نگاره شماره (31-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون125
نگاره شماره (32-4) : خط و معادله رگرسیون125
نگاره شماره (33-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ بازده فروش (ROS) وارزش افزوده بازار (MVA)126
نگاره شماره (34-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)127
نگاره شماره (35-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)128
نگاره شماره (36-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون128
نگاره شماره (37-4) : خط و معادله رگرسیون129
نگاره شماره (38-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ قیمت به سود سهام(P/E) وارزش افزوده بازار (MVA)130
نگاره شماره (39-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)131
نگاره شماره (40-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)131
نگاره شماره (41-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون132
نگاره شماره (42-4) : خط و معادله رگرسیون133
نگاره شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود پرداختی سهام (DPS) وارزش افزوده بازار (MVA)134
نگاره شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)134
نگاره شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)135

نگاره شماره (46-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون136
نگاره شماره (47-4) : خط و معادله رگرسیون136
نگاره 48-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی نه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره……138
نگاره49- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفکیکی از کلیه متغیر های تحقیق139
نگاره 50-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter140
نگاره 51-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت142
نگاره شماره 52-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه144

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .
فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام) تایید می گردد.
فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی نام برد.
فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات ملبورن و همکاران1 (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.
مقدمه:
سنجش عملکرد مالی2 شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی3 وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی4 از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار5، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شرکت ها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ملبورن و دیگران6 مطابقت کاملی را نشان میدهد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران ،فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را ، افزایش داده است. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت ، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده است .این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد افزود. بنابراین پارادایم های جدید در این حوزه آشکار شده است .از جمله این پارادایم ها ؛هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته است. مدیریت ارزش آفرین می بایست از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در عمل بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به کیفیت سنجش عملکرد بستگی دارد. یعنی از شاخص های مبتنی بر ارزش به همراه شاخص های سنتی و یا جایگزین شاخص های سنتی استفاده شود.
ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی7 تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و عمل زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد8 از وظایف مدیریتی است ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می شود.
در ادبیات مالی نیز، با نگاهی جدید به سنجش عملکرد توجه شده است. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های نوین ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده است. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرآیند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده است.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در اوایل دهه 1980″جانسون9″ ، ” ناتاراجان10″ (1982) و “راپاپورت11” (1984)، از معیار های سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند. به اعتقاد آنها ، قضاوت درباره عملکرد یک شرکت تنها بر مبنای شاخصهای حسابداری گمراه کننده است؛ زیرا این معیارها شاخص های ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می روند (حجازی، 1386،ص239)4 .
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده5 می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند(اویی و لی،2002،ص20) 6.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) 7.
این تحقیق در صدد است که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و نوین، و بررسی رابطه این معیار ها با ارزش افزوده بازار8 شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با استفاده از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) 12 .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. قدرت هر معیار سنجش بوسیله درجه همبستگی آن معیار با ارزش بازار تعیین می گردد، زیرا ارزش بازار بازتابی از عملکرد شرکت است ، ارزش بازار منعکس کننده درک سهامداران نسبت به عملکرد جاری شرکت و نیز انتظارات آنها از عملکرد آتی شرکت است . بنابراین هر معیار عملکردی ،برای اینکه اثر بخش باشد ،نه تنها باید قادر به انعکاس عملکرد جاری باشد، بلکه باید دامنه و سمت و سوی رشد آتی شرکت را نیز نشان دهد . به هر حال،معیاری نسبت به سایر معیار ها برتری دارد که اطلاعات بهتری به سرمایه گذاران ارائه دهد.
به هر حال ،عده ای بر این باور هستند که روش EVA و REVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی نقدی هر شرکت ،از ایرادات سایر معیار های عملکرد سنتی بدور است و در کنار این مزیت روش فوق از ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه و هزینه بیشتر برخودار است (استرن و استیوارت،1991،ص66)13.
4-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق با این فرض که ارزش افزوده بازار14 معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به بررسی این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای EVA، REVA، 15ROE،16ROI، 17GEPS، RI18 ، ROS19 ، 20P/E و 21DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA می باشد. تمرکز اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی22 و ارزش افزوده بازار است و نیز سعی دارد، رابطه میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار بررسی نماید. به عبارت دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار است؟ هدف اصلی این تحقیق ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی این تحقیق معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب شود، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم باشد.
5-1 چارچوب نظری
طبق تئوری نمایندگی اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند، در حالیکه این منافع در تمامی دوره ها با منافع شرکت ها همسو و همسان نیست . فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی قرار داشتن شرکت در برخورد با پیوند های قراردادی است، که میان مدیریت ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی نشان از این دارد که مدیریت تلاش در بیشتر نمودن منافع خود می کند ، که این هدف لزوما همسان با بیشتر نمودن ارزش شرکت نیست ،در حالیکه مدیریت تلاش می کند حقوق و مزایای خود را به بالاترین حد ممکن برساند ، لیکن ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص ، بازده سرمایه گذاریها یا معیار های مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد و مدیران برای رسیدن به اهداف بالا به هموار سازی سود و مدیریت سود از راه دستکاری روشهای متعدد حسابداری روی می آورند ؛به منظور نظارت بیشتر و مناسبتر بر فعالیت مدیران و کاهش دوگانگی منافع مدیران با ثروت سهامداران علاوه بر معیار های سنتی ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شدهREVA هم مطرح میشوند . ارزیابی عملکرد بنگاهها ، به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود ، امری مهم و حیاتی به شمار می آید.معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد هاست . اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست. که در دو مجموعه شاخصهای مالی و غیر مالی طبقه بندی می شوند . معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخوردار از ویژگیهایی نظیر کمی بدون ، عینی بودن ، عملی بودن وملموس بودن آن نسبت به معیار های غیر مالی ارجحیت دارند (پناهیان،1383،ص35)1.
نگاره شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.
نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته است
سالمحقق یا محققانمتغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش1991استوارت23EVA,MVAشرکتهایی باEVA مثبت همبستگی بسیار بالایی با MVA دارند (استوارت،1991،ص68-91)1991
فینگان24
EVA,MVA و سایر معیارهای ارزیابی عملکردEVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد ( فینگان، 1991،ص30-45)1996
یومورا و همکاران25ROE , EPS , MVA , EVAEVA در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با MVA دارد ( یومورا،1996 ،ص94-109)1997کرامر و پاشنر26NOPAT , MVA , EVANOPAT بیش از EVA می تواند انحرافات MVA را توضیح دهد ( کرامر و پاشنر،1997،ص41-49)1998دویلرز27EVA , تورمREVA می تواند اختلافات ایجاد شده در EVA بخاطر تورم کاهش و معیار بهتری نسبت به EVA است ( دویلرز، 1998،ص31)1999کلیمان28

VA,EVAشرکتهایی که از EVA استفاده می کنند در مقابل رقبا بازدهی بیشتری دارند
(کلیمان، 1999،ص80-91)2001
پابلو فرناندر29
NOPAT , MVA , EVAنمی توان حتما EVA را به عنوان برترین شاخص عملکرد و نماینده ای از MVA معرفی نمود
(پابلو فرناندر، 2001،ص11)2001جان اچ هال30EVA و ROI ، تورمبا بهبود EVA رابطه نسبتهای تراز نامه ای با EVA بهتر می شود
(جان اچ هال،2001، ص21-28)2005دی مدیرس31EVA , ROIتغییرات در EVA دوره قبل 78 % تغییرات در ROI را توضیح می دهد
(دی مدیرس، 2005، ص84)1360جلیلیEVA در ارزیابی عملکردبین EVA و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد ( جلیلی، 1360،ص152)1379نظریهEPS و EVAبین EVA و EPS رابطه همبستگی وجود دارد (نظریه، 1379، ص154)1380رضاییEVA و ROIبین EVA و ROI همبستگی معناداری وجود دارد (رضایی، 1380، ص162)1382کاوسیEVA و Qتوبینبین EVA و Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد. (کاوسی،1382،ص 144)1382ایزدی نیاEVA و FCFبین EVA و FCF ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد ( ایزدی نیا،1382،168)1383نوروش و مشایخیEVA ، CVA
سود حسابداری و بازده سهامEVA و CVA دارای رابطه معنادار با بازده سهام هستند (نوروش و مشایخی،1383،ص121-146)1385عارفه حسینیEVA,MVA , سایر معیارهاEVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد (عارفه حسینی،1385،ص204)
6-1 مدل تحقیق:

متغیر های مستقل
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر:
الف)ROE (بازده حقوق صاحبان سرمایه ):
سود خالص پس از کسر مالیات
(1) = ROE
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه
با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات(NOPAT) در سال معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه (سهام عادی) در ابتدای سال محاسبه می گرد.
ب) ROI( بازده دارییها ) :
NOPAT
(2) = ROI

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید