شکل 2-4 مدهای خرابی در قاب 22
شکل 2-5تمام نمونه‌های قاب 23
شکل 2-6 منحنی‌های هیسترزیس بار جانبی – تغییر مکان 23
شکل 2-7 پوش منحنی‌های بارجانبی – تغییر مکان 24
شکل 2-8 منحنی بار جانبی-تغییر مکان قاب SF-2225
شکل 2-9 منحنی ایده آل بار-تغییر مکان 26
شکل 2-10 برآورد ماکزیمم بار حدی جاری شدن قاب 26
شکل 2-11 منحنی ضریب استهلاک هم ارزانباشتگی به تناسب تغییر مکان به تغییر مکان جاری شدن 27
شکل 2-12 مقایسه پیش‌بینی و نتایج عددی منحنی بار-تغییرمکان 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-13مقایسه منحنی بار جانبی-تغییر مکان پیش‌بینی و نتایج عددی 29
شکل 3-1 یک ساختمان چند طبقه تیپ با یک هسته دیوارهای داخلی 34
شکل 3-2 نشان‌دهنده ستون‌های فولادی لوله ای در اطراف سازه 34
شکل 3-3 سازه چند طبقه عمومی‌را که بتن در داخل لوله‌های فولادی توخالی آن 35
شکل 3-4 یک ستون مرکب متشکل از لوله مربع شکل فولادی 40

شکل 3-5 فاکتورکاهش پیش باردرمقابل ضریب لاغری بدون بعد را برای ستون‌های مرکب41
شکل 3-6 تست فشاری بر اساس طول موثر ستون و دتایل‌های اندازه گیری 44
شکل 3-7 نمودار تغییرمکان تحت بار محوری برای CFT-S-40-30P و CFT-S-100-30P46
شکل 3-8 یک تورم ذاتی جداره فولادی در ستون 47
شکل 3-9 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-S-100-0P و CFT-S-100-30P47
شکل 3-10 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-40-30P و CFT-I-100-30P48
شکل 3-11 مود خرابی را نشان می‌دهد 49
شکل 3-12 مود خرابی را نشان می‌دهد 49
شکل 3-13 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-100-0P و CFT-I-100-30P50
شکل 3-14 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-130-40P50
شکل 3-15 خرابی در اثر خورد شدن بتن نه بدلیل کمانش کلی معمول 51
شکل 3-16 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-L-40-30P و CFT-L-100-30P52
شکل 3-17 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-52
شکل 3-18 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-53
شکل 3-19 ستون CFT-L-40-30P قبل و بعداز خرابی 53
شکل 3-20 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود 54
شکل 3-21 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود 55
شکل 3-22 منحنی‌های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد 57
شکل 3-23 منحنی‌های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد 57
شکل 3-24 مش بندی کلی المان محدود برای بتن و فولاد 58
شکل 3-25 کاهش ظرفیت محوری 59
شکل 3-26 بار نهایی از شبیه سازی عددی در مقایسه با اعداد بدست آمده 60
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-1 مقاومت مقطع ستون پر شده با بتن نرمال شده 8
نمودار 1-2 منحنی رفتار هیسترزیس بار –تغییر مکان ستون cft11
نمودار 1-3 مقایسه طراحی مقاوم اندرکنش برای مقاطع دایره‌ای ومربعی وپر شده با بتن 16
نمودار 2-1 تمام نتایج بارهای جانبی به تغییر مکان 24
نمودار 3-1 لوله دایره ای پر شده با بتن و بخش رنج لاغری ستون 43
نمودار 3-2 نسبت اختلاط بتن 43
نمودار 3-3 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود 54
نمودار 3-4 مقایسه نتایج آزمایشات و نتایج پیش بینی شده 55
نمودار 3-5 مقایسه نتایج آزمایشات یکسان سازی56
نمودار 3-6 مقایسه نتایج آزمایشات60
نمودار 3-7 یکسان سازی نتایج آزمایشات61
چکیده
ستون‌های باکسی پرشده با بتن (CFT)1 در بسیاری از ساختمان‌ها در جهان استفاده شده‌اند. این سازه‌هابا ارتفاعها و وضعیتهای گوناگون در دو موقعیت بدون نیروهای لرزه‌ای ودر مناطقی که خطر لرزه‌ای بالایی دارند اجرا گردیده اند. این بازبینی کوتاه رفتار ستون‌های پرشده از بتن بامقطع دایره و مربع مستطیل به همراه بادبندها، و خصوصاً متمرکزشده بر رفتار آنها در زمان اعمال بارها به طور لرزه‌ای رفت و برگشتی درنظر گرفته است. این بحث با رفتار ستون‌های پرشده با بتن تحت بارهای محوری و خمش و پیچشی شروع می‌شود و چکیده‌ای از اثرات خزش، جمع‌شدگی و عکس‌العمل کلی ستون‌های پرشده با بتن برای تنش‌های پسماند را نشان خواهد داد. مختصری از رفتار یکنواخت براساس بحث‌های متعاقب تحقیق شده بر روی رفتارسیکلی این ستون‌ها دیده می‌شود. این مقاله از چندین مقاله که در زمین‌های نیروی غیرلرزه‌ای برای محاسبه و طراحی این ستون‌ها کارشده برگرفته شده است.
فصل اول
مقدمه و مفاهیم کلی رفتار ستون‌های پر شده با بتن(CFT)
1-1مقدمه
ستون باکسی مرکب ، پر شده با بتن (CFT) به طور روزافزون بعنوان یک ستون یا تیر ستون در سازه‌های بادبندی شده ویا قاب‌های خمشیمورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از مقاطع سرد نوردشده دایره‌ای یا مستطیلی مربعی در ساختمان‌های مختلف با بتنهای پیش تنیده یا درجا ریخته شده در سراسر جهان مرسوم گردیده است، این سازه‌ها با مقاطعی با ابعاد بالا و درجا ریخته شده در ستون‌های اصلی که باید در برابر نیروهای لرزه‌ای مقاوم باشد در ساختمان‌های چند طبقه بادبندی شده و قاب‌های خمشی استفاده شده است. ستون‌های باکسی پرشده با بتن از پلیت جوش شده به هم درست شده‌اند و در ساختمان‌های بلند جهان با ستون‌های دایره‌ای از لوله‌ها استفاده شده است. در مجموع در ژاپن از این روش برای ستون‌های پل به طور معمول استفاده می‌شود. ]3[
اعضای پرشده با بتن در سازه‌ها یکسری نتایج خوب با مقاطع متعادل ازفولاد، بتن مسلح، و یا فولاد مسلح شده با بتن دارد. وقتی از قاب‌های مرکب از فولاد و بتن شامل مقاطع I شکل در تیرهای اصلی که به صورت مربعی مسطتیلی یا دایره‌ای قاب شده‌اند که این قاب‌ها به طور کامل یا بخشی از آن یا اتصالات آنها گیردار شده‌اند،CFTها باعث یکنواختی عالی و مقاومت زیاد در برابر لرزه در جهت عمود برهم و تناسب خوب برای مقاومت برابر خمش یکطرفه به همراه بار محوری می‌شود.برای طراحی لرزه‌ایCFTها دربخش مقاوم در خمش قاب‌ها نسبت (مقاومت بر وزن) را بسیار بالا می‌برد وبدلیل محبوس‌بودن بتن و بادبندی ممتد، باکس‌های نواری با نسیت بالای (مقاومت بر وزن) از ستون‌های باکسی، باعث تأخیر در کمانش موضعی در آن می‌شود، رفتار استهلاکی تصحیح شده، در مقایسه با قاب‌های فولادی معمولی مشهود می‌باشد و افزایش شکل‌پذیری و سختی فولاد در بیرون محیطی که بطور مؤثر در مقاومت خمشی به خوبی کشش و فشار محوری بطوراجرای عمل می‌کند، قرار می‌گیرد در حالی که فرم‌های‌های بتنی بعنوان یک هسته کمکی بسیار عالی به مقاومت در برابر بارهای فشاری خواهد کرد.
باکس‌های فولادی همچون قاب در سازه عمل می‌کنند و اجرای آنها می‌تواند برای سازه‌های چندطبقه ارجع باشد چون در آنها هزینه کارگری و مصالح را کاهش خواهد داد. هزینه تمام شده اعضا کمتر از هزینه فولاد و به سختی با بتن مسلح بر پایه (مقاومت برهزینه)برابری می‌کند.
تحقیقات اخیر استفاده از بتن مقاومت بالا و یا فولاد با بتن مقاومت بالا رابا موفقیت بیشتری ا نشان داده است]8-12[. با استفاده از بتن مقاومت بالا، CFTها در هر فوت مربع قویتر از ستون‌های بتنی مسلح معمولی هستند. با این روش قاب‌هایی کوچکتر و سبکتر روی فونداسیون ساخته خواهد شد.
در نیروهای لرزه‌ای، پاسخ سیکلی ستون‌های CFT و اتصالات بوجود آمده در آنها یک منحنی هیسترزیس کامل با جذب انرژی قابل توجه را نشان می‌دهد]4-6-13-14[. کاهش قدرت و سختی در این مرحله خصوصاً برای ستون‌های CFT که در آن بتن حکمفرما است، اتفاق می‌افتد]6-15-16[. ترجیح داده می‌شود که این کاهش بصورت تدریجی و متوسط باشد، خصوصاً برای مصالح نرمال این مهم است. به دلیل سودمندی آن، مقداری از پروژه‌های تحقیقی در حال پیشرفت در سراسر جهان شامل رفتار لرزه‌ای ستون‌های CFT در شروع آن از آمریکا و ژاپن در بخش علوم پایه ملی آمریکا و برنامه‌‌های همکاری تحقیقاتی ژاپن، بر روی ساختمان‌های چندگانه و مرکب بوده است. شکل (1-1) پلان یک ساختمان که با قاب‌های CFT در این برنامه تحقیقاتی مرتب شده است. استفاده از ستون‌های CFT در چند دهانه در تمام جهت‌های اصلی از کم به زیاد در سازه باعث افزایش ظرفیت ستون‌های CFT در حین لرزه برای هر دو جهت قاب‌ها می‌شود.
شکل 1-1 پلان سازه سه بعدی بادبندی نشده(شماتیک دیاگرام یک سازه باسیستم قاب خمشی مرکب پر شده با بتن)]17[
این تحقیقات بخش کوچکی از مبحث ستون‌های پرشده با بتن در پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها می‌باشد. پیشرفت در فهم رفتار CFTها به نسبت ساختمان‌های با مقاطع توخالی در طول 40 سال گذشته و تعداد زیاد تحقیقات مرتبط بر روی رفتار مقاطع توخالی در سازه‌ها کامل‌کننده این تحقیقات برای ستون‌های CFT می‌باشد. هر چند فقط در دو دهه گذشته مقدار قابل توجهی تحقیقات روی پاسخ لرزه‌ای سیکلی بر روی CFTها انجام شده که در مناطق زلزله‌خیز مورد استفاده قرار گرفته شد.
مباحث بسیار دقیق بر روی لوله‌های دایره‌ای سرد نوردشده و مقاطع مربعی یا باکس‌های چهاروجهی، با داشتن خط جوش ممتد که در کارخانه انجام شده است. در این تحقیق هدف محدود به ستون‌های CFT که به طور کامل با بتن پرشده‌ و تیرهای طولی یا متصل‌کننده‌های برشی در آن تعبیه شده‌اند، می‌باشد. رفتار ستون‌های پرشده به بتن و یا ستون‌های دایره با قطر بزرگ، لوله‌های دایره‌ای ساخته شده به ورقهای نازک پرشده با بتن که در اینجا به طور کامل تحقیق نشده‌اند، خواننده می‌تواند برای بحث در این زمینه به مراجع دیگری مراجعه کند]2-3-19[. تحقیق بر روی تیرهای با پروفیل I شکل متصل شده به ستون‌های CFT به طور مختصر توضیح داده شده است.
1-2رفتار یکنواخت ستون‌های باکسی پرشده با بتن (CFT)(مقاومت محوری و سختی)
رفتار یکنواخت CFTها به طور وسیعی مطالعه شده است، که هم به صورت تجربی و هم عددی مقاومت محوری فشاری CFT از ترکیب جاری شدن فولاد و شکست بتنی نشئت می‌گیرد، در حالیکه فقط فولاد باکس برای بارهای کششی موثراست. CFT با نسبت با تقریبی کمتر از(10 الی15) بصورت معمول و تیپ نزدیک به طراحی مقاومت مقاطع خودشان هستند، طول متوسط یا بلند (باریک) CFT‌ها توسط خمش بطور ناپایدار می‌باشد، معمولاً درگیری حداقل اولیه به شکست بتن و جاری‌شدن فولاد برای کمانش اولیه می‌باشد.
خرابی CFT‌ها بستگی به نسبت و مقاومت کم یا متوسط بتنی ندارد وبطور عادی در ترکیبی ازجاری‌شدن و کمانش محلی فولاد، شکست بتن، و کمانش خمشی اعضاء همچون یک کمانش کلی اتفاق می‌افتد و این به اندازه کافی مهم است چرا که رفتار شکل‌‌پذیر بطور کلی از آن منتج می‌شود، صرفنظر از آنچه مصالح فلزی یا بتنی در ابتدا بصورت غیرالاستیک باشد.
خرابی ستون‌های باکسی جداره نازک (CFTها با باکس و داشتن جداره ای که آن بزرگتر از 60 باشد) یا CFT‌هایی با بتنی مقاومت بالا ترجیح به کمانش محلی باکس فولادی ترکیب شده با یک تخریب برشی بتن دارد]8[. در حالیکه باکس فولادی کمک می‌کند خرابی برشی در بتن تأخیر بیافتد]10[، این مد خرابی ترد تر ازبقیه می‌باشد. براساس ضوابط2SSRC،3AISC ]21[، و برای طراحی لرزه‌ای،]21[ 4NEHRP، برای CFT‌ها در سراسر جهان، اخیراً محدوده جاری‌شدن بالای فولاد، حدود380 مگا پاسکال پیشنهاد شده وبتن بامحدوده مقاومت55 مگا پاسکال و محدوده باکس نواری، بطوری که مطمئن باشیم به جاری‌شدن کلی نمی‌رسیم و در ابتداخرابی بصورت کمانش محلی یا خوردشدن بتن صورت بگیرد.
نسبت پواسون اولیه بتن (تقریباً 15/0 تا 25/0) کمتر از فولاد (3/0 تقریبی) می‌باشد]23[. بنابراین در ابتدا بتن در ستون CFT محبوس می‌باشد. گسترش خورد شده گی بتن سریعتر از باکس فولادی خواهد بودودر تراز بارگذاری بالاتر بطور بهتری با هم منسجم می‌شوند. مقاطع دایره‌ای به طور مؤثری می‌تواند تنش پیرامونی را به فشارهای جانبی اعمال شده روی بتن را پخش کنند]24[، اما طرف صاف مقطع مربع مستطیل، باعث فشار نفوذی کمتری می‌شود تا بتن بطور مجدد گسترش کرنشی داشته باشد. در کناره باکس‌های مربع مستطیل پخش بار اصلی باعث محبوس‌بودن بتن می‌شود، و تأثیر آن روی مقاومت ناچیز است، اگرچه CFT شکل‌پذیری بالاتری دارد. رفتار CFT بارگذاری شده اغلب متأثر از همین محبوس‌شدگی است ]7[، بارگذاری بتن تنها ترجیحا از بارگذاری با فولاد بتن با هم،تراز بار کمتری دارد.برعکس آن، بارگذاری فولاد، به تنهایی، با اتصال تیرهای اصلی بطور ساده منجر به اصطکاک موضعی شود. اما بتن محصور تا زمانی که بارهای اصلی اعمال شود وارد عمل نمی‌گردد. در یکی از مراجع در همین زمینه‌ که کارکرد یا عملکرد فقط یکی از مصالح، از بارگذاری بحث شده است]8-10-23[.
سختی اولیه ستون باکسی فلزی پرشده با بتن تحت بار فشاری محوری توسط هسته بتنی کاملاً پیچیده شده است و به واکنش بین دو مصالح بستگی دارد. ضوابط ]21 SSRC [یک مدول الاستیک تعریف شده را پیشنهاد می‌کند که مجموعی از مدول الاستیسیته برای فولاد بتن می‌باشد. روی مدولاولیه بتنجهتبه حساب‌آوردن خزش و شکست کششی یک فاکتور کاهش‌دهنده 4/ 0 اعمال می‌کنیم.این پیشنهاد طراحی تنظیم شده است از طرف مراجعی مانند،]21 AISC [می‌باشد اما بعضی از محققین پیشنهاد جمع مجزا سختی هر مصالح را دارندکه بطور کلی با تجربیات بهتر همخوانی دارد و بنابراین برای سختی محوری اولیه در یک آنالیز خطی به غیرخطی مناسب‌تر است]25[،این رفتار پایدار CFT‌ها در این مرجع بطور مختصر آمده است]26[.
تحقیقات تجربی قابل توضیح بر روی مقاومت محوری CFTها انجام شدهکه در آن از نسبت و مقاومت مصالح و های زیادی استفاده شده است. یک نمونه از تست یکنواختی روی CFTهای دایره‌ای ممکن است درپیدا شود. مقاومت محوری مقاطع مربعی CFTها در مرجع بحث شده است]7-11-23-27-30[.
1-3مقاومت خمشی و سختی
برای ستون باکسی پرشده از بتن تحت خمش و برش، بخش بزرگی از سختی و مقاومت توسط فولاد پیرامون مقطع پخش می‌شود، که در کل این مصالح بیشترین تأثیر را می گذارند. تیرهای CFT وقتی در خمش یکنواخت بارگذاری شده باشد بطور عالی نشان‌دهنده شکل‌پذیری اولیه به خرابی می‌باشند.تیرها با ظرفیت نرمال مقاومت مصالح و بطور نسبی باکسی قوی بطور معمولی در یک ترکیب از جاری‌شدن فولاد در کشش، کمانش باکس فولاد در فشار، خوردشدن بتنی در فشار و سرانجام پارگی فولاد باکس در کشش به خرابی می‌رسند. تعداد محدود تست‌های انجام شده روی CFTها در زیر بار خالص خمشی به عنوان یک ستون بوده است. این تست‌ها توسط بریج]33[ بر روی ستون‌های مربع مستطیل CFT با خم یک طرفه و دوطرفه به طوری که بتن هسته فقط 5/7% از ظرفیت اعضا در خمش خالص را تحمل کند. لو و کندی]34[ افزایش مقاومت 10 تا 30% باکس‌های مربع مستطیلی گزارش دادند، و آنها شکل‌پذیری مد خرابی را نمایش دادند.
هر دو آزمایش انجام شده بودند تا از مقاومت بتن معمولی استفاده کنند. بطور مشابه CFTهای دایره‌ای تیرها که توسط پریون و بوهم ]8[تست‌های آن انجام شد نشان داد رفتار شکل‌پذیری حتی وقتی مقاومت بتن بالای 70مگا پاسکال بود مورد استفاده قرار گرفت. ظرفیت چرخشی یا دوران از هر دو ستون چه دایره‌ای چه مربع مستطیل از یک رنج گسترده از آزمایشات انجام شده درژاپن که توسط توشیاکی]35[ که فرمولهایی برای پیش‌بینی ظرفیت چرخش ستون‌های CFT بارگذاری شده در خمش یکنواخت را پیشنهاد داده بود بطور خلاصه توضیح داده شده است.
با ملاحظه اینکه رفتار CFT در برش، برای یک برش کوچک ،، نسبت (8/0 تا 1) و برش مورب شکست، اشاره به خرابی برشی اتفاق افتاده در نمونه‌هایی که اغلب تحت بارهای محوری بودند، دارد. برای دهانه‌های برشی با نسبت 2 به 3 ستون‌ها شروع به نشان‌دادن یک نوع خرابی خمشی با مفاصل پلاستیک که بطور بزرگی در انتهای نمونه‌ها فرم گرفته بودند، کرد. تمامی مقاومت‌های برشی با یک افزایش در یا یک افزایش در بار محوری، کاهش می‌یافت. ]6-36[
در سختی اولیه ستون‌ها در خمش مربوط به بعضی درجات روی مرز پیوستگی بدون هیچ اختیاری در بین دو ماده مصالح و انتهای CFTها بوجود آمده بود. آزمایشات توسط فودلانگ نشان داد که نمونه‌‌ها یک سختی کمتر از آنچه محاسبه شده بود در مقاطع نشان دادند که در خمش در ضخامت باقی مانده بود (در مرزبین مواد مصالح). اگرچه نتایج سختی در آزمایشات پریون و بوهم و لود کندی با تحلیل ها همخوانی داشت که نشان دهنده یک پیوستگی کامل بوده است. ]15[
1-4 مقاومت تیرستون
چندین پارامتر کلیدی مؤثر بر رفتار CFT تیر- ستون، شامل و اعضا بطوری که در بالا بحث شد، به نسبت بارهای محوری فشاری (که مقاومت محوری CFT می‌باشد)که نسبت بار و محوری بر پیک مقاومت لنگر تأثیر می‌گذارد. بطوری که توسط دیاگرام‌های اندرکنش CFT نشان داده شده که برای اعضا کوتاه افزایش مقاومت لنگری برای تراز پایینی فشار محوری معلوم شده، به طوری که لنگر ماکزیمم از مقاومت لنگری اسمی تجاوز کرده است. در شکل (1-2) نشان داده شده برای دو مصالح متفاوت دیاگرام سطح مقطع نرمال شده CFT ترسیم شده است. ]38[
نمودار1-1 مقاومت مقطع ستون پر شده با بتن نرمال شده]38[
CFTهانشان‌دهنده یک حدود گسترده از مقاطع نرمال شده مقاوم همچون عملکرد مقاومت مصالح و نسبت بودند.
نسبت بار محوری اغلب تأثیر مخالف بر شکل‌پذیری دارد. مقادیر بزرگ باعث خرابی سریع در مقاومت های خمشی می‌شود و ممکن است باعث خرابی ترد بیشتری گردد. ]35-39-40[
مشخصات تجربی رفتار CFTهاتوسط تعدادی از محققین حاصل شده است]18-41[، که به عنوان مثال می‌توان به تحقیقات فورلانگ اشاره کرد، که اولین آزمایشات بر رویCFT با مقطع مربع و دایره را انجام داد]24-37[؛ بریدج]33[؛ که در تست‌های خود خمش دومحوره و یک محوره را در مقاطع مربعی با نسبت کوتاه بهمراه مصالح متوسط منظور نمود ؛ شاکر خلیل و همکارانش]42-44[ که بر ستون‌های نسبتاً لاغر مربع مستطیل ؛ CFTهاحول هر دو محورخمشی ضعیف و قوی، تستهایی را انجام دادند؛ سدراول]9[، که تستهایی بر ستون‌های CFTبا مقطع مربع بهمراه مصالح مقاومت بالا و نسبت بالای انجام داده است. این آزمایشات بر ستون‌هایی با بارهای خارج از مرکزیت انجام شد. بارهای نامتناسب در آزمایشات سودو روی ستون‌های طره ای صورت گرفت.
1-5مقاومت پیچشی و سختی
تعداد کمی تست تحت بارگذاری پیچشی انجام شده است. در آزمایشات محدود شده به ستون‌هایی که تحت بار یکنواخت پیچشی بخوبی انجام گرفته شد. تویب فلزی بتنهایی رفتار نسبتا خوبی در برابر پیچش دارد. خرابی پیچشی در ستون‌های CFTبصورت مشخص و ناگهانی نمی‌باشد، اما توسط یک افزایش بزرگ درچرخش پیچشی طی یکلنگر نسبتا ثابت مشخص گردیده است.
خرابی بدلیل ترکیبی از ترک‌های مارپیچی در بتن و جاری شدن کششی فولاد صورت می‌گیرد.
تأثیر بار محوری بر پیچش بیشترین بخش خسارت به ستون را دارد، اگرچه در صورت افزایش بار محوری به اندازه 1. 5 برابر بار حدی محوری افزایش کوچکی در مقاومت پیچشی عضو ایجاد می‌شود. سختی پیچشی اولیه ستون‌های CFTبطور معمول از تیوب فلزی نشئت می‌گیرد. ]47[
1-6خزش و جمع شدگی در CFTها
تستهای قبلی انجام شده توسط فور لانگ نشان می‌دهد که خزش دارای تأثیر بر رفتار طولانی مدت ستون‌های CFTمی‌باشد، اگرچه این تأثیر مختصر توسط باکس فلزی محبوس کننده قابل گذشت می‌باشد. ناکی ضرایب بدست آمده از خزش (نسبت کرنش نهایی به کرنش الاستیک اولیه) را در حدود نصف مقدار بدست آمده از بتن مسطح اعلام کرده است. فورلانگ فهمید که بارگذاری بطور آرام می‌تواند افزایش قدرت را 15% کاهش دهد و جمع‌شدگی در ستون‌ها باعث مقید شدگی مجدد در آن شود هرچند تأثیر آن بر رفتار نهایی ستون‌های CFT تغییر شکل بعمل آمده است. تری در آزمایشات خود با این موضوع مواجه شد که خزش و جمع شدگی بر مقاومت ستون‌های CFTتأثیر مخالفی ندارد. هرچند خزش ممکن است باعث تأثیر بر بارگذاری به فولاد و موارد کمانش محلی شود و جمع شدگی باعث ترک‌های اولیه در بتن شود. ]50[
1-7تنش پسماند در CFTها
مقدار تراز تنش پسماند در باکس‌های فلزی به مقدار زیادی بستگی به مراحل کارخانه‌ای و شکل مقطع دارد. به منظور کلی مقاطع سرد فرم داده شده و مراحل جوش شده، باکس‌های سرد فرم داده شده جوش شده ظرفیت بالاتری ازباکس‌های بدون درز برای تنش پسماند دارند و باکس‌های مربعی مستطیلی سرد فرم داده شده تنش پسماند بیشتری نسبت به مقطع دایره‌ای دارند. تنش پسماند طولی در باکس‌های فلزی سرد فرم داده شده بوجود می‌آید در ضخامت‌های متفاوت بطور تأثیرگذاری منحنی سختی کرنش را گردمی‌کند. ]16-59[
1-8 رفتار چرخه‌ای باکس‌های فولادی پرشده با بتن
این تحقیق در رفتار یکنواخت یک CFT در یک چهارچوب برای یک مقدمه تحقیقات تهیه شده است که رفتار چرخه‌ای یا سیکلی یک ستون توپر، بتنی فولادی را تحقیق می‌کند. این تحقیقات توسط لیو، گوول]60[ و کاوایو، ماتسنی]61[ (Gool & Liu؛ و (Matsni & Kawaivوبرای مطالعه بر روی چند نمونه ستون تست‌هایی انجام شده با نیروهای محوری و مقایسه کردن آنها،انجام شده است. مهمترین نکاتی که در تستها معلوم شده مقایسه این ستون‌های تو خالی بادبندی شده مربع مستطیلی و پرشده با بتنی بود، آنها نشان دادند که اضافه‌کردن بتن کمانشی محلی را به تأخیر می‌اندازد و تعداد چرخه‌های سیکل برای خرابی را افزایش می دهد و مقدار جذب انرژی افزایش می‌یابد. نیروی کمانش در بتن از طرف تیوپ بیرونی می‌باشد که دو منفعت دارد.
• وقتی کمانش رخ می دهد، فاصله بین بال بالایی و پایینی از قوطی فلزی بیشتر می‌شود تا کمتر شود (که باعث می‌شود مقدار زیادی از مدول مقطع کاسته شود).
• بتن مایل به جداسازی کمانش محلی از یک منطقه بزرگ می‌باشد، و کرنش‌های شدید متمرکز را کم می‌کند که باعث ترک‌خوردگی می‌شود. البته در کشش، فقط فولاد بطورمؤثر در برابر نیروی محوری مقاومت می‌کند.
نمودار 1-2 منحنی رفتار هیسترزیس بار –تغییر مکان ستون CFT
ستون‌های پرشده با بتن تحت نیروهای ترکیبی محوری و خارج از محور و خمش بطور تیپ یک منحنی هیسترین کامل را با جذب انرژی بالا نشان می‌دهد. بار محوری می‌تواند بر ظرفیت تحملی برشی و خمشی تأثیرگذار باشد. اگرچه نمونه‌ ]6،36 CFT [ تحت بار محوری بالا هنوز تمایلبه نشان‌دادن یک لوپ هیسترزیس پایدار را دارد در شکل 1-3. رفتار تیپ CFT تیر ستون تحت یک بارگذاری سیکلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده وابستگی یک ستون مربعی CFT در تست تومی و ساکو]6 Tomi & Sakho [رای تغییر شکل- بار معلوم می‌کند. یک مثال شماتیک از تست استفاده شده، نمونه تحت یک بار محوری ثابت که پیک مقاومت محوری برای نمونه) و یک بار برش سیکلی Q بدون تناسب برای سه سیکل کامل در هر توسعه افزایشی از قوس چرخش، R که بین 5/2% تا 5/0% متغیر بود. رفتار اصلی مورد که در آزمایشات مشاهده شده بصورت تجربی در زیر توضیح داده می‌شود: ]16[
• باربرداری الاستیک: باربرداری CFT بطوری که سختی بر بار واژگونی، معادل است با سختی یک عضو باربرداری شده اولیه، بنابراین سختی الاستیک مقداری به دلیل خوردشدگی بتن قبل از رسیدن به مقدار پایداری کم خواهد شد.
• منطقه کاهش رفتار خطی: اندازه منطقه تقریبی رفتار خطی در یک CFT با بارگذاری سیکلی کاهش می‌یابد، اساساً بدلیل کمانش محلی و خوردشدگی بتن یا به همان اندازه که کاهش در اندازه منطقه الاستیک به فولاد مصالح بستگی دارد. در آخر منطقه رفتار خطی در یک مقدار غیرصفر پایدار می‌شود.
•کاهش مقاومت: ماکزیمم مقاومت بدست آمده به اندازه هر کاهش هر سیکل هیسترزیس در مراحل سیکل می‌باشد؛ بطور اساسی به کمانش محلی باکس فولادی و خسارت وارده به بتن بستگی دارد. این تنزل مقاومت برای CFTهای بار جداره ضخیم کمترین مقدار ممکنه است و با افزایش مقدار بتنی کاهش می‌یابد.
• اثرات بائوشینگر: اثر بائوشینگر بطور تیپ در تراز تنش در جداره فولادی در شکل 1-3 با انتشار تراز منتجه تنش CFT نشان داده شده است.
• کاهش تدریجی سختی: در حین رفت و برگشت بارگذاری، سختی یک CFT بتدریج از مقدار ارتجاعی آن کاهش می‌یابد، بدلیل هندسی و مصالح غیرخطی، در هر نیم سیکل بارگذاری براساس شواهد در شکل، سختی کم خواهد شد.
• سختی مقید: CFT یک محدوده مقید سختی (تقریباً سختی صفر) که ممکن است بطور واضح در دو سیکل آخر لوپ هیسترزیس در شکل 1-3 مشخص است. سختی مقید استنتاج شده به منظور پایداری جداره نواری ستون حتی بعد از کمانش محلی مشهود است.
امروزه، تست سیکلی اولیه CFT تیرستون به طور تیپ در ژاپن انجام شده است. توسط ساکینووتونیج ]6[، ایشلاشی وساکاکینو]36[(Tonij & Sakino و Ishilashi & Skakino)بطور نسبی با مربع کوتاه CFT تیر ستون ( در محدود 2 تا 6) در بار محوری ثابت با انحنا برگردان تست شده است. ماتیگو وسودو (Tsuda & Matgui)، CFTهای مربعی به همراه بتن را در تیرهای طره‌ای برای منافعی که برای تیرها ایجاد می‌کند تست‌هایی انجام دادند این برای یک محدوده وسیعی انجام شده. ایچینو]45[ (Ichinohe)،CFT دایره‌ای با بتن بسیار قوی تحت یک خمش به علاوه بار محوری را تست کرد. پریو و بوچم]8[Bochme & Prioo))،CFT دایره‌ای با خمش خالص را آزمایش کرد؛ با نسبت ارتفاع. ژاپن به انجام تعداد زیاد از تست تیر ستون‌های CFT تحت بارهای سیکلی ادامه داد. سودا]40(Tsuda) [ست‌های CFT در هر دایره‌ای طره‌ای را انجام داد. فوجیموتو(Fujimoto)]63[بعضی از اولین تجربیات روی CFTهای تحت نامتقارن متغیر کروی ترکیبی با بارهای سیکلی خمشی انجام داد. تومیج]65[ و موریسو]14[ ((Moriso & Tomij بازبینی و ادامه تحقیقات ژاپنی‌ها روی رفتار CFT تحلیل و تست آن‌ها را ادامه دادند.
محققین ژاپنی تست سه بعدی سیکلی CFTهای تحت بار محوری ثابت و خمشی یک طرفه معمولی را تست کرده ماتسویی و گاواجویی انجام آزمایشاتی بر روی قاب‌های پرتال با تیرهایی با بال، I شکل که به طور گیردار به ستون متصل شده بودند انجام دادند این قاب‌ها تحت بار سیکلی با بارهای خم‌دار و بار محوری ثابت بود. این آزمایشات بطور اساسی CFTها رفتار هیسترزیس پایداری از خود نشان می‌دهند. اگرچه بنظردر بعضی از شواهد کاهش‌هایی دیده می‌شود. در شکل1 -3 خرابی بدلیلبارهای ترکیبی در حین خوردشدگی بتن رخ می‌دهد، جاری‌شدن فولاد و کمانش و بعضی پارگی در فولاد در ناحیه مفصل پلاستیک ایجاد می‌شود.
باید توجه داشت که اگر یک تست‌های روی CFTها بر روی نمونه‌های کوچک انجام شده و اغلب با قطر mm150 یا کوچکتر بوده‌اند. این به منظور محدودکردن بارها در حین تست و نیاز به انجام آزمایشات بطور اقتصادی می‌باشد.
هر چند که می‌شود این نتایج را به طور دقیق به ستون‌های بزرگتر در شکل معمول مورد استفاده قرار داد. اخیراً مقداری آزمایش بصورت اندازه طبیعی با بارهای سیکلی روی قطعات سرد نوردشده CFT تیر ستون (با حدود تقریبی mm500) انجام داده‌اند که با بتن مقاومت بالا پرشده بودند و بتن و ستون تحت بار محوری به علاوه بارهای تک محوری خمشی قرار گرفته‌اند.
یک قطعه کلیدی از موفقیت برای این آزمایشات در منطقه زلزله‌خیز مربوط به اتصال بین تیرهای I شکل و تیر ستون CFT بوده است. محققین ژاپنی یک گستره وسیعی از آزمایشات بر روی ستون CFT دایره‌ای را انجام داده‌اند. ماتسونی و کاواوو((Mntsni & Kawauo ]13[برای اتصالات کاملاً گیردار که بطور معمول در اتصالات آمریکایی استفاده می‌شد که در شکل 1-4 که یک اتصال کاملاً گیردار در آزمایشات نیروهای جانبی سیکلی کاملاً عالی عمل کرده است و شکل هیسترزیس پایداری داشته است.
شکل 1-2 دتایل اتصال گیردار تیر ستون (یک اتصال تیپ مقید شده از پروفیل I به CFT: وصله سپری اتصال)[66]
1-9طراحی ستون‌های باکسی فلزی پر شده با بتن
گستره وسیعی از طراحی درجهان با قوانین مختلفی برای محاسبه ستون‌هایCFT ارائه شده که برای نمونه می‌توان کمیته اروپا، امریکا، کانادا، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و چند کشور دیگر را نام بردکه همگی دارای قوانینی برای حالت غیر لرزه‌ای و در جاهای متناسب برای طراحی لرزه‌ای CFT ها می‌باشند. اخیرا کتابی توسط 5ASCCS]72[ شامل مقالات کوتاه برگرفته از معادلات طراحی در چند کشور مختلف منتشر نموده است. در مجموع این کتاب،پیکاردو و واکابایاشی و سودا]77[ خلاصه قوانین ]78[6AIJ ژاپن و قوانین امریکا درSSRC]20[و 7AISCتوسط ویت ایل و برای بارگذاری لرزه‌ایNEHRP[22]را شامل می‌شود.
یوی]2[ و میتانی]79[ معادلات و مقایسه قوانین طراحی از چندین نمونه از اطراف دنیا را ارائه دادند. در شکل 1-5 از میتانی نشان می‌دهد یک مقایسه بیانی از اندرکنش مقاومت برای ستون‌های دایره‌ای و مربعی CFTاز آیین‌نامه های مختلف که شامل AISC، AIJ،EC48،9ACIوBSاستاندارد انگلیس می‌باشد.
افت مقاومت بدلیل کمانش خمشی از CFTهای بلندتر اشکار می‌باشد که در این شکل ها بطور عاقلانه‌ای مقایسه شده‌اند، تفاوت بر حسب درصد اغلب مقدار زیادی می‌باشد، حتی برای نیروی محوری خالص و مقاومت خمشی نیز مشهود است. در مجموع لوندربرگ و گالامبوس شمای استاتیکی از اندیکس اعتمادپذیری برای طراحی CFT ها را نشان دادندکه بر اساس مشخصهAISC 10LRFD بودو تعیین کرده بودکه قوانین طراحی اخیر ناکافی هستند، متعاقب این بررسی اهو و لنو]41[ یک بازبینی مقایسه‌ای از دو آیین‌نامه11USو EC4انجام دادند و قوانین جدیدی را پیشنهاد کردند. آنها تجربه‌ای کامل نوشتاری را ارائه کردند و معادلات طراحی را با تستهای متعدد با یکدیگر مقایسه نمودند. گریملیت و جانز]83[ و اوشی و بریدج]84[ به طور خاص بر کمانش محلی CFTها متمرکز شدند.
نمودار 1-3 مقایسه طراحی مقاوم اندرکنش برای مقاطع دایره‌ای ومربعی وپر شده با بتن]79[
فصل دوم
آزمایشات اعضای CFT و نتایج
2-1بررسی آزمایشات بر روی ستون‌هایCFT و نتایج
در این بخش رفتار قاب‌های مرکب با ستون‌های فلزی مربعی پرشده با بتن به تیرهای فلزی بررسی می‌شود. مدلسازی اجزا محدود برای رسیدن به هدف کمک گرفته شد تا رفتار قاب‌های مرکب تحت یک بار ثابت محوری روی ستون و یک بار چرخه‌ای لرزه‌ای بر روی قاب بررسی شود. ]87[
در این تحلیل مصالح دقیق و با هندسه غیرخطی بتنی و فولاد در نظر گرفته شده بود. برنامه ABAQUS12 برای این روش اجزا محدود انتخاب گردید. با ملاحظه اینکه یک مدل که در حالت پلاستیک خراب شده برای بتن و یک مدل الاستوپلاستیک برای فولاد استفاده شد.
استفاده از ستون‌های فلزی باکسی پرشده بتن در ساختمان‌ها بدلیل استاتیک فوق‌العاده و خواص مقاومت در برابر زلزله به دلیل مقاومت فولاد سختی شکل‌ناپذیر بالا و ظرفیت جذب انرژی بسیار بالا، در دنیا زیاد شده است.
مطالعات زیادی بر روی اجرای واقعی از ستون‌های فلزی باکسی پرشده با بتن (ستون‌های تکی) انجام شده است. در این مقاله چهار قاب با ستون‌هاCFT و تیرهای H شکل مورد مطالعه قرار گرفته است. در این آزمایشات به ندرت بالای این قاب‌ها که در زیر بار قائم تحت بار جانبی قرار گرفته شده در برابر نیروی زلزله نشان داده شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این آزمایشات معلوم گردید در حالت ستون‌های پرنشده و پرشده از بتن افزایش مقاومت در برابر زلزله به اندازه 5/1 برابر شده است. این مقاومت در برابر کمانش محلی نیز معلوم گردید.
بجز آزمایش بر روی یک مدل واقعی سه طبقه این آزمایشات بار نرم‌افزار ABAQUS بررسی گردید. در واقع این شهرت و دقت ABAQUS بوده که در چندین آزمایش دیگر برای رسیدن به جواب‌های دقیق و نتایج بسیار درست کمک عالی بوده و باعث شده کسانی که این آزمایشات راانجام داده بودند از این نرم‌افزار در کار فعلی خود استفاده نماید.
تأثیرات مقاومت بتنی و بتن محبوس‌شده در این آنالیز موردنظر بوده است. اندرکنشی بین بتن و فولاد باکسی در این کار مدل شد، به اعتبار مدلسازی براساس اجزاء محدود، این مقاله در یک آزمایش جدید رفتار ستون‌های پرشده به بتن را ارائه داده است.
در نمونه‌های واقعی نمونه‌ها تحت بار محوری و بار چرخه‌ای افزاینده جانبی قرار گرفتند در مقایسه بین نتایج بررسی اجزاء محدود این آزمایش نتایج تجربی واقعی با اجزاء محدود ABAQUS مطابقت بسیار خوبی داشت ولی مُد P-P را در ارتباط تیرهای فلزی به ستون‌های پرشده با بتن پیش‌بینی کرد.
در مرحله بعدی توانایی و شکل مدلسازی در این پروژه ارائه شده که چگونه مش‌بندی قطعات مختلف انجام شد. چرا این عمل انجام شده سپس به متریال این آزمایش پرداخته. سپس، مصالح هسته ستون پرداخت و توضیحات کاملی در این زمینه ارائه شد. سپس به اندرکنش ستون و بتن هسته پرداخته (ارتباط بین این دو مصالح تماس سخت(hard contact)و تمامی تماس مدل تماس اصطکاکی کلمب(Coulomb friction)یعنی تا زمانی که این ارتباط و تماس وجود دارد این اصطکاک هست ضریب این اصطکاک 6/0 درنظر گرفته شد.
2-2نوع المان و مش بندی در محاسبه
سعی گردید انواع مختلف المان برای رسیدن به مدلسازی واقعی در مدل استفاده شود بنظر المان‌های صلب برای مدلسازی بخش بتنی تأثیر گذارتر بود و به همین ترتیب برای فولاد جداره از المان پوسته استفاده گردید. مش بندی ریز سه بعدی هشت نقطه‌ای خطی بصورت اجری (المان‌های C3D8R)جهت بخش بتنی و از طرفی برای از المان‌های S4برای معرفی فولاد جداره در ستون و تیر استفاده گردید. اندازه‌های متفاوت مش بندی بصورت تناسب 1 طول 1 عرض 2 عمق برای المان‌های صلب و تناسب 1 طول 1 عرض برای المان پوسته توانست در کل در باعثجوابی دقیق در محاسبات عددی المان محدود این آزمایشات شود. در شکل 2-1 در سه بخش این جزئیات را نشان می‌دهد.
شکل 2-1 دتایل قاب‌های تحت آزمایش در نرم افزار آباکوس(مدل تیپ المان محدوداز قاب ترکیبی CFST)
طی دو جدول اطلاعات شکل و ابعاد قاب‌ها مقدار بار وارده و تغییر مکان جاری شدن و تمام اطلاعات مربوط به مصالح قاب‌ها داده شد.
2-3آماده سازی نمونه‌ها
شش قاب فلزی ترکیبی با ستون‌های مربعی پر شده از بتن بعنوان نمونه تحت بارهای محوری و جانبی افزاینده قرار گرفتنددر شکل 2-2 موقعیت و تنظیم آنها نشان داده شده است. ارتفاع ستون 1450م م و دهانه قاب 2500 م م بود. بطوریکه در شکل 3 معلوم است قاب‌ها بر اساس تیر ضعیف و ستون قوی طراحی شده بود لذا انتظار این می‌رفت که در طی آزمایش اول در تیرها خرابی دیده شود.
شکل 2-2قرارگیری و مهاربندی قاب‌ها در حین آزمایش
بر اساس آنچه در شکل2bدیده می‌شود سعی گردیده تا از ناپایداری غیر منتظره یا کمانش خارج از صفحه یا پیچشجلوگیری شود، لذا از مهار بندی استفاده شده بود.
شکل 2-3دتایل قاب مورد آزمایش
2-4تجهیزات اعمال بار سیکلی
بار محوری ستون بصورت ثابت توسط یک جک هیدرولیک 1000 کیلو نیوتنی اعمال می‌گردید. پمپ هیدرولیک لغزشی به نمونه اجازه حرکت در جهت قاب را می داد.کاملا سعی می شد تا از اعمال نیروها با خروج از مرکزیت احراز گردد. تاریخچه بارگذاری بر اساس ATC-24 [88] برای تست قطعات به سازه فلزی اعمال گردید. در واقع این بار بصورت تغییر مکانی افزاینده به صورت تناسبی از ماکزیمم تغییر مکان جاری شدن قاب به تدریج و افزاینده به قاب اعمال گردید.
2-5مدهای خرابی
مشخص گردید درتمام قاب‌های ترکیبی شکستی مشابه در مد شکست قاب‌های با تیر ضعیف ستون قوی اتفاق افتاده است. تغییرشکل کمانشی در تیرها و انتهای ستون‌ها در صفحه بارگذاری مشاهده شداین کمانش در شکل 4 دیده می‌شود. یک تغییر شکل کوچک در پوسته ستون فلزی پر شده با بتن دیده می‌شود. در واقع نقطه مفصل پلاستیک در در حوالی300م م از ورق نگهدارندهاتفاق افتاد.هسته بتنی ستون در آزمایش خورد گردید که این اتفاق در پای ستون افتاد. در محل اتصال تیر به ستون هسته بتنی بدون ترک یا خورد شدگی و تغییر شکل جواب بسیار خوبی داد.
شکل 2-4مدهای خرابی در قاب ترکیبی
در این آزمایش اندرکنش ترکیبی بتن و فولاد کاملا نشان داده شد.
درتمام قاب‌ها چهارنقطه مفصل پلاستیک رخ داد که دو تا در تیرها و دوتا در انتهای ستون‌ها بود و البته بدلیل اساس تیر ضعیف و ستون قوی اولین مفاصل در تیرها اتفاق افتاد. این موارد در شکل 2-5 دیده می‌شود.
شکل 2-5تمام نمونه‌های قاب در مد خرابی
شکل 2-6 منحنی‌های هیسترزیس بار جانبی – تغییر مکان
منحنی‌های حاصل از ضبط تمام بارهای جانبی به تغییر مکان‌های جانبی در تمامی قاب‌ها نیز در شکل2-6مشخص شده است.
تمام این نتایج در جدول 1 و 2 موجود است.
نمودار 2-1 تمام نتایج بارهای جانبی به تعییر مکان های جانبی
در شکل 2-7 پوش منحنی نیروی جانبی – تغییر مکان از دو گروه قاب ارائه گردید. می‌توان مشاهده کرد که نیروی محوری ستون‌ها نه تنها به حد نیروی جانبی تأثیر مگذارد بلکه بر شکل‌پذیری قاب‌های ترکیبی نیز تأثیرگذار است.
شکل 2-7 پوش منحنیهای بارجانبی –تغییر مکان
در شکل2- 8 قاب SF-22 جهت پوش بار جانبی تیپ در مقابل تغییر مکان را در میان تمام قاب‌ها انتخاب و منحنی‌های آن نشان داده شد.
شکل 2-8 منحنی بار جانبی-تغییر مکان قاب SF-22
در شکل 9 و 10 به ترتیب محاسبه انرژی مستهلک شده در قاب‌ها(Ea) بر اساس معادله (1) در استاندارد چین و سپس محاسبه ماکزیمم نیروی جاری‌کننده قاب را نمایش می‌دهد. [89]
که SABC و SCDA مساحت زیر منحنی‌های ABCو CDA در شکل 9 و SOBE و SODF مساحت زیر منحنی OBE و ODF از شکل 9 می‌باشد.
شکل 2-9 منحنی ایده آل بار-تغییر مکان
شکل 2-10 برآورد ماکزیمم بار حدی جاری شدن قاب
شکل 2-11 نشان دهنده این است که ضریب استهلاک هم ارز انباشتگی (he) از قاب‌ها بطور سریع با تناسب (y∆/∆)افزایش می یابد.
شکل2-11 منحنی ضریب استهلاک هم ارزانباشتگی به تناسب تغییر مکان به تغییر مکان جاری شدن
در این شکل می‌توان بعضی از تأثیرات مقادیر(n) تراز بار محوری بر منحنی موجود و (k)نسبت سختی خطی ستون – تیر بر he که تأثیر متوسطی بر آن دارد معلوم است.
در شکل 2-12 مقایسه بار-تغییر مکان بر اساس پیش‌بینی و نتایج عددی ارائه شده است.
شکل2-12 مقایسه پیش‌بینی و نتایج عددی منحنی بار-تغییرمکان
و در شکل 2-13 مقایسه‌ای بین پوش منحنی‌های قاب‌های ترکیبی نشان داده شده است که می‌توان همخوانی نتایج تجربی به نتایجی که پیش‌بینی شده بود را مشاهده نمود.
شکل2-13مقایسه منحنی بار جانبی-تغییر مکان پیش‌بینی و نتایج عددی

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید