پایان نامه

مقاله c (4313)

5-2) کلکتور لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی475-2-1) تحلیل حرارتی475-2-2) راندمان انرژی525-2-2) راندمان اگزرژی52فصل ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات546-1) ارزیابی عملی روابط تئوری546-1-1) کلکتور صفحه تختف556-1-2) کلکتور لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی616-2) بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (4315)

7-4 تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن……………………………………………49فصل پنجم: تحلیل لرزه های انفجار معدن گل گهر………………………………………………575-1 مقدمه57…..…………………………………………………………………………………………….. 2-5تأثیر فاصله و مقدار خرج انفجار بر پارامترهای لرزه ای……………………………. 5768نمودارهای مقایسه رابطه سرعت ذرات و فاصله……………………………………………………………………….. 3-54-5 فرکانس ادامه مطلب…

By 92, ago